Vi kan förbättra hälsa och minska risken för stroke


Strokeinsjuknande har starka samband med en ohälsosam livsstil tidigare i livet. Ett positivt budskap är att antalet insjuknade i stroke per 1 000 invånare, den så kallade incidensen, minskar i vår befolkning, särskilt bland äldre. På samma sätt ser man att demenssjukdom minskar bland äldre. Däremot är ett varningstecken att stroke tvärtom ökar bland yngre, särskilt kvinnor.

Vi kan förbättra hälsa och minska risken för stroke

Vilka ligger i riskzon för att drabbas av stroke?

I socioekonomiskt  svaga grupper ser situationen mörkare ut. Personer födda utom Norden, lågutbildade och ekonomiskt svaga grupper kan ha större risk för stroke och hjärtkärlsjukdom. Bakgrunden är mångfacetterad. Goda kostval med frukt, grönsaker, fisk innebär större kostnad och kan ha prioriterats ned. Trångboddhet, rökning, lägre fysisk aktivitet och kostnad för deltagande i gymaktiviteter, ha coach etc. kan vara svårare. Språkbarriärer kan innebära svårighet att söka hjälp i tid och att fullfölja program för förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Varför stroke ökar hos yngre har man tankar om men forskning är viktig för att veta mer, så att rätt insatser görs. Det kan handla om ökad förekomst av obehandlade riskfaktorer, om socioekonomiska belastningar, droger, rökning och alkoholöverkonsumtion. Om denna oroande tendens, särskilt i socioekonomiskt svaga grupper, fortsätter finns risk att den positiva trenden bland äldre mattas.

Forskning har bidragit med stor kunskap om förebyggande medicinska insatser. Att i tid upptäcka och behandla högt blodtryck, diabetes, blodfettrubbning innebär minskad risk för stroke. Att finna oregelbunden hjärtverksamhet som vid förmaksflimmer skall innebära särskilda insatser då risken annars är klart förhöjd. Det finns då läkemedel som ger positiva effekter för att minska risken.  Fysisk aktivitet har starkt positiva effekter, men hur kommer vi åt de grupper som har högsta risken? Skola, samhälle, primärvård är viktiga aktörer. Kulturell aktivitet, deltagande i mötesaktiviteter och föreningsliv kan ha stor betydelse för hälsoupplevande.  Musik kan påverka sinnesstämning och rörelseglädje. Tekniska lösningar kan vara effektiva och bör utvärderas i forskning, och inte enbart för högutbildade och välsituerade personer, utan också för personer med mindre erfarenhet av smartphones och laptops.

Vi kan förbättra hälsa och minska risken för stroke

Hur verkar StrokeInvest?

StrokeInvest vill föra ut kunskap om vad man kan göra själv och vill stärka forskning enligt Stroke Centrum Västs grundtankar om samverkan mellan olika forskningsområden.  Vid Sahlgrenska Akademin inom Göteborgs Universitet finns unik och stor kunskap och tillgång till stora befolkningsundersökningar som följts flera decennier. Närhet till Chalmers och till beteendevetenskaper, kost och idrottsfysiologi, psykologisk och pedagogisk forskning  är av stor betydelse.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share your thoughts