Framtidens behandling av stroke kommer av forskning

Framstegen senaste åren har varit stora men aktuell forskning kan ge ytterligare stora positiva effekter. Nya forskningsrön kan minska antalet strokefall och förbättra akut behandling och rehabilitering. Betydligt bättre hälsofrämjande och förebyggande insatser uppnås med ökande kunskap – i vården och hos allmänheten. Forskning kan leda till bättre metoder att stärka personers hälsosatsningar.

En ökad medvetenhet hos allmänheten om vikten av livsstilsförändringar och medicinsk kontroll av riskfaktorer genom breda utbildningsinsatser kommer att ytterligare förbättra situationen. De stora hälsoklyftorna bör utjämnas genom riktade insatser utifrån ny forskningskunskap.

Skadan begränsas

Ny kunskap om samband mellan arvs- och miljöfaktorer kan ge mer skräddarsydd behandling. Nya, bättre läkemedel, medicinska och kirurgiska behandlingsmetoder minskar skadans utbredning i akuta skedet. Bättre behandling mot hjärnsvullnad kan få stor betydelse. Grundforskning kring tidig inflammation och celldöd kan överföras till klinisk forskning för nya behandlingsmetoder. Modern bild- och interventionsbehandling kan öka möjlighet för akut framgångsrik behandling.

stroke symtom

Bilden visar de så kallade astrocyternas domäner i kontroll av nervcellernas kontaktpunkter (synapser). Pekny 2016.

Ny teknik

Akut diagnostik, för att snabbt skilja hjärninfarkter från hjärnblödningar redan i ambulansen kan förbättras med tekniska innovationer. Samarbetet mellan Chalmers och Sahlgrenska akademin ger stora framgångar.  Ett mål är att ställa diagnos så att proppupplösning kan starta före ankomst till sjukhus och så att ambulansen kan dirigeras till rätt sjukhus som när utdragning av propp i hjärnans kärl (trombektomi) kan vara aktuell. Övervakning av hjärnans funktioner och hjärt-kärlstatus i ambulansen och videolänk till sjukhusets akuta strokeenhet och regional strokejour kan styra en snabbare transport till rätt sjukhusenhet för behandling.

Inom rehabilitering kan tekniska landvinningar utnyttja spelteknik och virtuell verklighet för lustfylld träning. Robotträning kan ge en ny möjlighet i motorisk återuppträning.

Strokefinder

Strokefinder är ett instrument för mycket tidig diagnostik av stroke för att åtskilja blödning från infarkt av propp. Det kan användas redan i ambulans/helikopter.  Framtagandet påvisar kraften i  tvärvetenskaplig samverkan och kommersiell vidareutveckling. Flerårig grundläggande forskning vid Chalmers kring mikrovågsteknik och samverkan med Sahlgrenska för klinisk tillämpning är framgångsfaktorer liksom vidare produktutveckling i samarbete med ett Göteborgsbaserat företag Medfield Diagnostics AB.

Rehabilitering stöder läkning

Stärkt rehabilitering med nya lustfyllda metoder i samklang med modern neurobiologisk forskning kring reparationsprocesser. Forskningen är intensiv kring rekrytering av stamceller, utvecklade nätverk av gliaceller, tillväxtfaktorer och omorganisation i hjärnan efter skadan. Berikade miljöer och multimodal träning med utnyttjande av kulturella stimuli som i musik, bildkonst och film har stor framtidspotential.

Bättre samverkan mellan sjukhus, primärvård och kommun ger vinster genom att skapa mer uthålliga rehabiliteringsprocesser som bygger på aktuell forskning. Forskning kring E-hälsa får där betydelse.

Nyfödda nervceller (de gula) i den viktiga hjärnstrukturen hippocampus. Foto: Georg Kuhn