Behandling av stroke

Många fall av stroke kan förebyggas. Att sluta röka, ha en hälsosam kost, vara fysiskt aktiv och ha regelbundna medicinska kontroller av blodtryck, diabetes och hjärtflimmer kan rädda liv. Hälsa kan stärkas genom livsstilsförändring.

Akutvård

Alla drabbade, oavsett typ av stroke, skall direkt ges vård vid akut strokeenhet på sjukhus av ett team med hög samlad strokekompetens. En förutsättning är att tidigast möjligt identifiera misstänkt strokefall för 112 larm (AKUT – ”Ansikte, Kroppsdel, Uttal, Tid). Ambulansvården på vägen mot strokeenheten eller till mer högspecialiserat sjukhus, har stor betydelse.

Akutbehandling inom första timmarna av stroke kan innefatta omedelbar proppupplösande behandling (”trombolys”) vid hotande hjärninfarkt och vid större proppar i hjärnans kärl med utdragning av proppen (”trombektomi”). Neurokirurgisk åtgärd kan vara aktuell vid blödning.

Rehabilitering

Rehabilitering startar direkt vid sjukhusets akuta strokeenhet och kan fortsätta i rehabiliteringsenheter, inneliggande eller i hemrehabilitering såsom i ”tidig understödd hemgång”. I vårdkedjan engageras vid utskrivning även primärvård och kommun. Särskilda neuroteam i primärvården kan vara viktig resurs. En individuell rehabiliteringsplan upprättas och skall följas. Anhöriga har ofta en svår situation under lång tid och stöd och information skall finnas tillgänglig.

Förhindra ny stroke

Kraftfull förebyggande behandling för att förhindra en ny stroke startas tidigt. Förebyggande kärlkirurgisk behandling skall ske tidigt när symtom beror på förträngd halspulsåder (”karotis”). Blodförtunnande läkemedel skall ges snarast om proppen har samband med hjärtflimmer. Denna  behandling behöver fortsättas så länge flimret kvarstår om inga allvarliga biverkningar uppstår. Uppföljning av förebyggande läkemedel i det långa perspektivet fullföljs i primärvården.

Konsekvent satsning på att stärka hälsofrämjande insatser beträffande fysisk aktivitet, kost, missbruk och att kraftfullt behandla och följa upp riskfaktorer som högt blodtryck, diabetes, blodfettsstörning. Stöd och information om kvarvarande strokesymtom inklusive depression och oro eller annan psykisk förändring. Anhöriga kan löpa risk för  överbelastning, oro och egen ohälsa och stöd kan vara angeläget.

Riktlinjer och stöd

Till stöd för en optimal vård och rehabilitering finns nationella riktlinjer genom socialstyrelsen, regionala riktlinjer och lokala anpassningar. Dessa gäller alla delar av vårdkedjan.